తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?