లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా డ్రైవర్ కూతురు చదువు కోసం సహాయం…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా డ్రైవర్ కూతురు చదువు కోసం సహాయం…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా డ్రైవర్ కూతురు ...
Read More
85వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
85వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
News paper_ఆఫీస్ బాయ్ చిన్నారుల చదువుల కోసం 30 వేల రూపాయల నగదును అందజేయడం జరిగింది.
News paper_ఆఫీస్ బాయ్ చిన్నారుల చదువుల కోసం 30 వేల రూపాయల నగదును అందజేయడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఆఫీ...
Read More
ఆఫీస్ బాయ్ చిన్నారుల చదువుల కోసం 30 వేల రూపాయల నగదును అందజేయడం జరిగింది.
ఆఫీస్ బాయ్ చిన్నారుల చదువుల కోసం 30 వేల రూపాయల నగదును అందజేయడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఆఫీ...
Read More
84వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
84వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
వాచ్ మెన్ కుటుంబానికి చెందిన విద్యార్థులకు యూనిఫాం మరియు పుస్తకాలను అందజేయడం జరిగింది.
వాచ్ మెన్ కుటుంబానికి చెందిన విద్యార్థులకు యూనిఫాం మరియు పుస్తకాలను అందజేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వాచ్ మెన్ కుటుంబాన...
Read More
83వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
83వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
82వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
82వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
News Paper_లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ అందచేయడం జరిసింది…
News Paper_లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ అందచేయడం జరిసింది…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కుట్...
Read More
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ అందచేయడం జరిసింది…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ అందచేయడం జరిసింది…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కుట్...
Read More
81వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
81వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
80వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
80వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో మదర్స్ డే వేడుకలు…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో మదర్స్ డే వేడుకలు…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో మదర్స్ డే వ...
Read More
79వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
79వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
షాబాద్ లో బసవేశ్వరుని 891వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది…
షాబాద్ లో బసవేశ్వరుని 891వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది…
బసవేశ్వరుని 891వ జయంతి సందర్బంగా షాబాద్ మండల ...
Read More
78వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
78వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
Congratulations to all elected LION Zonal Chairperson and Regional Chairpersons
Congratulations to all elected LION Zonal Chairperson and Regional Chairpersons
Congratulations to all elected LION Zonal Chairperson and Regional Chairpersons. Lions Club certification work shop ...
Read More
హుడా కాలనీ రోడ్ లో మరో చలివేంద్రం ఏర్పాటు మరియు మజ్జిగ పంపిణీ…
హుడా కాలనీ రోడ్ లో మరో చలివేంద్రం ఏర్పాటు మరియు మజ్జిగ పంపిణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ రోడ్ లో ...
Read More
77వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
77వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హనుమాన్ జయంతి పురస్కరించుకొని ప్రసాద పంపీణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది.
హనుమాన్ జయంతి పురస్కరించుకొని ప్రసాద పంపీణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో హనుమాన్ జయంతి పురస...
Read More
76వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
76వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ పి.జె.ఆర్ స్టేడియంలో చలివేంద్రం ఏర్పాటు…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ పి.జె.ఆర్ స్టేడియంలో చలివేంద్రం ఏర్పాటు…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ పి.జె.ఆర్ ...
Read More
75వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
75వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా క్రీడాకారిణికి 30 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహకం అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా క్రీడాకారిణికి 30 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహకం అందచేత…
జాతీయ కిక్ బాక్సర్ శ్రీవల్లికి హోప్ ఫౌండేషన...
Read More
74వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
74వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
News Paper_హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల చౌరస్తా లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
News Paper_హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల చౌరస్తా లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల చౌరస్తా ల...
Read More
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల చౌరస్తా లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల చౌరస్తా లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల చౌరస్తా ల...
Read More
73వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
73వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంకు ముఖ్య అత...
Read More
72వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
72వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
71వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
71వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
ప్రతి అమావాస్యకు తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద నిర్వహించే భోజన కార్యక్రమం…
ప్రతి అమావాస్యకు తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద నిర్వహించే భోజన కార్యక్రమం…
ప్రతి అమావాస్యను పురస్కరించుకొని తుల్జాభవ...
Read More
70వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
70వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 4 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేయడం జరిసింది…
లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 4 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేయడం జరిసింది…
లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 4 కుట...
Read More
69వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
69వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
68వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
68వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
67వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
67వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
66వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
66వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
అమావాస్య రోజున తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్నప్రసాద కార్యక్రమం…
అమావాస్య రోజున తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్నప్రసాద కార్యక్రమం…
ప్రతి అమావాస్యను పురస్కరించుకొని తుల్జాభవ...
Read More
65వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
65వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థికి 20 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహకం అందచేత…
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థికి 20 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహకం అందచేత…
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థికి లయన్స్ క్లభ్ హైద్ర...
Read More
హకీ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ తదితర అంశాలపై మా యెక్క నివాసంలో చర్చించడం జరిగింది.
హకీ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ తదితర అంశాలపై మా యెక్క నివాసంలో చర్చించడం జరిగింది.
గుర్ నానక్ హకీ క్లబ్ తో పాటు పలు హకీ క్రీడాకా...
Read More
64వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
64వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
News Paper…జాతీయ హకీ జట్టు జూనియర్ టీంలో సభ్యురాలు జ్యోతి రెడ్డికి తెలంగాణ హకీ తరుపున 20 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహక బహుమతి అందచేత…
News Paper…జాతీయ హకీ జట్టు జూనియర్ టీంలో సభ్యురాలు జ్యోతి రెడ్డికి తెలంగాణ హకీ తరుపున 20 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహక బహుమతి అందచేత…
మంగళవారం గచ్చిబౌలి వచ్చిన సందర్భంగా హకీ తెల...
Read More
జ్యోతి రెడ్డికి తెలంగాణ హకీ తరుపున 20 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహక బహుమతి అందచేత…
జ్యోతి రెడ్డికి తెలంగాణ హకీ తరుపున 20 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహక బహుమతి అందచేత…
గచ్చిబౌలి హైద్రాబాద్ కు చెందిన జ్యోతి రెడ...
Read More
63వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
63వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
62వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
62వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
అమావాస్య రోజున తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్నప్రసాద కార్యక్రమం…
అమావాస్య రోజున తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్నప్రసాద కార్యక్రమం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి అమావాస్య రోజ...
Read More
61వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
61వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
ఉత్తమ సేవా కార్యక్రమాలకు గాను లయన్స్ క్లబ్ నుండి అవార్డు పొందడం జరిగింది.
ఉత్తమ సేవా కార్యక్రమాలకు గాను లయన్స్ క్లబ్ నుండి అవార్డు పొందడం జరిగింది.
ఉత్తమ సేవా కార్యక్రమాలకు గాను లయన్స్ క్లబ్ ...
Read More
60వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
60వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీని కలిసిన తెలంగాణ హాకీ అధ్యక్షుడు కొండ విజయ్ కుమార్…
శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీని కలిసిన తెలంగాణ హాకీ అధ్యక్షుడు కొండ విజయ్ కుమార్…
శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీని ...
Read More
News Paper_చిన్నారులకు హాకీ క్రీడ సామగ్రి కోసం 20 వేల రూపాయలు అందచేత…
News Paper_చిన్నారులకు హాకీ క్రీడ సామగ్రి కోసం 20 వేల రూపాయలు అందచేత…
హాకీ క్రీడ పట్ల శ్రద్ద చూపిస్తున్న చిన్నారు...
Read More
హాకీ క్రీడ పట్ల శ్రద్ద చూపిస్తున్న చిన్నారులకు హాకీ క్రీడ సామగ్రి కోసం 20 వేల రూపాయలు అందచేత…
హాకీ క్రీడ పట్ల శ్రద్ద చూపిస్తున్న చిన్నారులకు హాకీ క్రీడ సామగ్రి కోసం 20 వేల రూపాయలు అందచేత…
హాకీ క్రీడ పట్ల శ్రద్ద చూపిస్తున్న చిన్నారు...
Read More
59వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
59వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
58వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
58వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
వాచ్ మెన్ కుటుంబానికి 5 వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
వాచ్ మెన్ కుటుంబానికి 5 వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వాచ్ మెన్ కుటుంబానికి 5 ...
Read More
ప్రతి అమావాస్య రోజున తారనగర్ (శేరిలింగంపల్లి) తుల్జాభవని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాద భోజన కార్యక్రమం…
ప్రతి అమావాస్య రోజున తారనగర్ (శేరిలింగంపల్లి) తుల్జాభవని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాద భోజన కార్యక్రమం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి అమావాస్య ర...
Read More
57వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
57వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
56వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
56వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
55వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
55వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
54వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
54వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పుస్తె మెట్టలను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పుస్తె మెట్టలను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా శేరిలింగంపల్లి నియోజక...
Read More
53వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
53వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
52వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
52వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
51వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
51వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
50వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
50వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
49వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
49వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
48వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
48వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
47వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
47వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.
తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.
తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు హోప్ ఫౌండేష...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మెన్ కొండ విజయ్ కుమార్ పే...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో ఉపాద్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో ఉపాద్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ...
Read More
42వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
42వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని బంజారా హిల్స్ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి వద్ద 400 మందికి టిఫిన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని బంజారా హిల్స్ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి వద్ద 400 మందికి టిఫిన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని SBI సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని SBI సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని పలువురు కార్మికులకు, చీరలు, 6 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని పలువురు కార్మికులకు, చీరలు, 6 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించ...
Read More
41వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
41వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.
లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లభ్ ఇంటర్ నేషనల్ డైరక్టర్ లయన్ బాబ...
Read More
40వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
40వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
39వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
39వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక...
Read More
38వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
38వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సా...
Read More
పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం 30 వేల రూపాయలు అందచేత…
పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం 30 వేల రూపాయలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫునపేద విద్యార్థుల చదువు కో...
Read More
37వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
37వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
36వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
36వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.లక్ష ప్రోత్సాహం అందచేత…
8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.లక్ష ప్రోత్సాహం అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున 8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు...
Read More
35వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
35వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
34వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
34వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
33వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
33వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
32వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
32వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
31వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
31వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
30వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
30వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
ఉత్తమ విద్యార్థికి నోట్ పుస్తకాలు, కొత్త పుస్తకాలు అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థికి నోట్ పుస్తకాలు, కొత్త పుస్తకాలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం...ఉత్తమ విద్యార్థిక...
Read More
News Paper_లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
News Paper_లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తికి లయన్స్ క...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తికి లయన్స్ క...
Read More
29వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
29వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ గా కొండ విజయ్ కుమార్…
తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ గా కొండ విజయ్ కుమార్…
తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ...
Read More
28వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
28వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి షాబాద్ లో…
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి షాబాద్ లో…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి చందానగర్ లో…
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి చందానగర్ లో…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని షాబాద్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని షాబాద్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
27వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
27వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాదం (భోజనం) ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది…
తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాదం (భోజనం) ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది…
అమావాస్యను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆ...
Read More
26వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
26వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
చందానగర్ PJR Stadium లో చలివేంద్రం ప్రారంభం…
చందానగర్ PJR Stadium లో చలివేంద్రం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ PJR Stadium లో చల...
Read More
నల్లగండ్ల లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు. మొదటి రోజు మజ్జిగను పంపిణీ చేయడం జరిగింది…
నల్లగండ్ల లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు. మొదటి రోజు మజ్జిగను పంపిణీ చేయడం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల లో చలివే...
Read More
25వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
25వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
షాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది .
షాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది .
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో షాబాద్ మండల కేంద్...
Read More
శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కార్యాలయం డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ కు సోమవారం వాటర్ కూలర్ అందజేత…
శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కార్యాలయం డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ కు సోమవారం వాటర్ కూలర్ అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వాటర్ కూలర్ అందజేత...
Read More
24వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
24వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
సెక్యూరిటి గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న చారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనారోగ్యంకు గురికావడంతో 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
సెక్యూరిటి గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న చారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనారోగ్యంకు గురికావడంతో 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
మాదాపూర్ ప్రాంతంలో సెక్యూరిటి గార్డుగా విధ...
Read More
23వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
23వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
22వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
22వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
విద్యార్థినికి రూ 20 వేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
విద్యార్థినికి రూ 20 వేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా విద్యార...
Read More
21వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
21వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
20వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
20వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ల పంపీణీ…
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ల పంపీణీ…
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో రంగ...
Read More
19వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
19వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
18వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
18వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ్లెట్లకు నగదు ప్రోత్సహకాలు అందచేత…
మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ్లెట్లకు నగదు ప్రోత్సహకాలు అందచేత…
మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ...
Read More
17వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
17వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
16వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
16వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
15వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
15వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్, లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు…
హోప్ ఫౌండేషన్, లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు…
హోప్ ఫౌండేషన్ , లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హ...
Read More
14వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
14వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకారుణి జ్యోతి రెడ్డి ని ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది…
గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకారుణి జ్యోతి రెడ్డి ని ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది…
గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకార...
Read More
13వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
13వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
12వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
12వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పోటీలు గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ , విప్ గాందీ తో పాటు ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ జాతీయ స్విమ్మింగ్ సభ్యులు పాల్గొనడం జరిగింది.
మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పోటీలు గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ , విప్ గాందీ తో పాటు ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ జాతీయ స్విమ్మింగ్ సభ్యులు పాల్గొనడం జరిగింది.
మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పో...
Read More
11వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
11వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
10వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
10వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో నిర్వహించిన ప్రత్యోగత – 2022 ( స్పోర్ట్ డే ) కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరై బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో నిర్వహించిన ప్రత్యోగత – 2022 ( స్పోర్ట్ డే ) కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరై బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో ...
Read More
9వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
9వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా చిన్నారి చికిత్స కోసం హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా చిన్నారి చికిత్స కోసం హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
  జహీరాబాద్ కు చెందిన సురేశ్ కుమార్ తన కుటు...
Read More
9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ. 25 వేల చెక్కును ఆందచేసిన లయన్స్ క్లబ్ హైద్రాబాద్ హోప్…
9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ. 25 వేల చెక్కును ఆందచేసిన లయన్స్ క్లబ్ హైద్రాబాద్ హోప్…
9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ 25 వే...
Read More
8వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
8వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి రోజు… పాల్గొన్న ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ తదితరులు …
చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి రోజు… పాల్గొన్న ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ తదితరులు …
చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి ర...
Read More
స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్విమ్మర్లకు స్విమ్మింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియచేస్తూ…
స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్విమ్మర్లకు స్విమ్మింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియచేస్తూ…
స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి ...
Read More
6వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
6వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
రాష్ట్ర జూనియర్ బాలికల హకీ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముఖ్య అతిదిగా హజరై విజేతలకు బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
రాష్ట్ర జూనియర్ బాలికల హకీ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముఖ్య అతిదిగా హజరై విజేతలకు బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
నిజామాబాద్ జిల్లా అర్మూర్ లో నిర్వహించిన రా...
Read More
గచ్చిబౌలి స్మిమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో స్విమ్మర్లకు ప్రోత్సాహం అందచేత…
గచ్చిబౌలి స్మిమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో స్విమ్మర్లకు ప్రోత్సాహం అందచేత…
స్విమ్మర్లకు మరింత ప్రోత్సాహం అందచేస్తాం….....
Read More
4వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
4వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-2
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-2
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనా...
Read More
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-1
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-1
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనా...
Read More
అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్(39) కు రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…
అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్(39) కు రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనా...
Read More
3వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
3వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
At Gachibowli stadium with minister Srinivas Goud and cricketer Zaheer Khan…
At Gachibowli stadium with minister Srinivas Goud and cricketer Zaheer Khan…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
2వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
2వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
1వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది…
1వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హో...
Read More
జాతీయ ఈత పోటీలకు ఏంపికైన స్విమ్మర్లను సన్మానించడం జరిగింది…
జాతీయ ఈత పోటీలకు ఏంపికైన స్విమ్మర్లను సన్మానించడం జరిగింది…
జాతీయ క్రీడల్లో భాగంగా గుజరాత్ రాష్ర్టంలో న...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్తం 20 వేల రుపాయల నగదు అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్తం 20 వేల రుపాయల నగదు అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి...
Read More
Hope Foundation Chairman Konda Vijay Kumar’s Birthday Celebrations…
Hope Foundation Chairman Konda Vijay Kumar’s Birthday Celebrations…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి...
Read More
National Sports day celebrations at Gachibowli stadium….
National Sports day celebrations at Gachibowli stadium….
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి...
Read More
మట్టి వినాయుకుల పంపీణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం…
మట్టి వినాయుకుల పంపీణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయుకుల పం...
Read More
పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి రూ 15 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం…
పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి రూ 15 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం…
పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి లయన్స...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం_Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం_Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుక...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం-Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం-Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చ్చిబౌలి లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చ్చిబౌలి లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లు అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లు అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొ...
Read More
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ అసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో తిరంగా ర్యాలీ ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ అసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో తిరంగా ర్యాలీ ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స...
Read More
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే తిరంగా కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో జాతీయ జెండాల పంపిణీ…
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే తిరంగా కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో జాతీయ జెండాల పంపిణీ…
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే ...
Read More
చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారులకు గొడుగుల పంపీణీ…
చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారులకు గొడుగుల పంపీణీ…
చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారం కొనసాగిస్...
Read More
కూకట్ పల్లి ప్రాంతంలో గొడుగుల పంపీణీ…
కూకట్ పల్లి ప్రాంతంలో గొడుగుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో కూకట్ పల్లి ప్రాంత...
Read More
క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం హోప్ ఫౌండే...
Read More
స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులను అందచేయడం జరిగింది.
స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులను అందచేయడం జరిగింది.
స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులన...
Read More
బిటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న కౌశిక్ వల్లభ్ కి 15000 రూపాయల ఆర్ధిక సహయం అందచేత…
బిటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న కౌశిక్ వల్లభ్ కి 15000 రూపాయల ఆర్ధిక సహయం అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో...
Read More
వివాహంకు సరిపడ బియ్యం అందచేయడం జరిగింది…
వివాహంకు సరిపడ బియ్యం అందచేయడం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో వివాహం పురస్కరించ...
Read More
రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్, సబ్ జూనియర్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది…
రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్, సబ్ జూనియర్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది…
గచ్చిబౌలి స్డేడియం స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నిర్...
Read More
చందానగర్ హుడాకాలనీలో నిర్వహించిన మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతి వేడుకల్లో మహిళలకు చీరలను అందచేయడం జరిగింది…
చందానగర్ హుడాకాలనీలో నిర్వహించిన మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతి వేడుకల్లో మహిళలకు చీరలను అందచేయడం జరిగింది…
మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతిని పురస్కరించుకొని చం...
Read More
కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు…
కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు…
కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక ...
Read More
రెండు కుటుంబాల మహిళలకు కుట్టు మెషీన్ లు పంపిణి
రెండు కుటుంబాల మహిళలకు కుట్టు మెషీన్ లు పంపిణి
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యం లో కొండాపూర్ రాఘవేంద...
Read More
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొన...
Read More
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొన...
Read More
క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు 10 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహం…
క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు 10 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహం…
క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు ...
Read More
ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …
ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …
ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …ప్రశంస పత్ర...
Read More
ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ ఆద్యక్షునిగా అవార్డు పోందడం జరిగింది.
ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ ఆద్యక్షునిగా అవార్డు పోందడం జరిగింది.
ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ...
Read More
చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం లయన్స్ క్లబ్ ద్వా...
Read More
అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని పలువురు వికాలాంగులకు బట్టలు అందజేత…
అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని పలువురు వికాలాంగులకు బట్టలు అందజేత…
అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరిం...
Read More
బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది.
బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది.
బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను హో...
Read More
News Paper_Disha
News Paper_Disha
మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర...
Read More
News Paper_Nava Telangana
News Paper_Nava Telangana
మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర...
Read More
స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.
స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.
మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర...
Read More
News Paper_Disha
News Paper_Disha
బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులక...
Read More
News Paper_Namaste Telangana
News Paper_Namaste Telangana
బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులక...
Read More
చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగులు అందజేత…
చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగులు అందజేత…
బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులక...
Read More
చిన్నారికి స్కూల్ బ్యాగుతో పాటు పుస్తాకాలు అందజేత…
చిన్నారికి స్కూల్ బ్యాగుతో పాటు పుస్తాకాలు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 5 వ తర...
Read More
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సన్మానం…
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సన్మానం…
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద...
Read More
News Paper_Andhraprabha
News Paper_Andhraprabha
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద...
Read More
జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ టీంలకు ట్రాక్ సూట్లను అందజేత…
జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ టీంలకు ట్రాక్ సూట్లను అందజేత…
జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ ...
Read More
కార్మికులకు గొడుగులు అందచేత…
కార్మికులకు గొడుగులు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా కార్మికులకు గొడుగులను ...
Read More
వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి శాసన సభ్యులు ఆరేకపూడీ గాంధీకి తెలియజేత…
వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి శాసన సభ్యులు ఆరేకపూడీ గాంధీకి తెలియజేత…
వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరి...
Read More
వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.10 వేలు అందజేత…
వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.10 వేలు అందజేత…
మియాపూర్ కి చెందిన శ్రీనివాస్ భార్య మంగదేవి...
Read More
Paper News-Andhra Prabha
Paper News-Andhra Prabha
మియాపూర్ కి చెందిన శ్రీనివాస్ భార్య మంగదేవి...
Read More
Paper News-Mana Telangana
Paper News-Mana Telangana
మియాపూర్ కి చెందిన శ్రీనివాస్ భార్య మంగదేవి...
Read More
Paper News-Eenadu
Paper News-Eenadu
8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత...
Read More
అన్నదాన కార్యక్రమం, మహిళలకు చీరలు, కార్మికులకు గొడుగులు అందజేత…
అన్నదాన కార్యక్రమం, మహిళలకు చీరలు, కార్మికులకు గొడుగులు అందజేత…
జన్మదినం పురస్కరించుకొని అన్నదాన కార్యక్ర...
Read More
8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం 20,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం 20,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
నా యెక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ప్రభుత్వ ...
Read More
3 వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేత…
3 వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో 3 వేల మట్టి వినాయక వ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంప...
Read More
మట్టి వినాయక ప్రతిమల పంపీణీ కార్యక్రమం…
మట్టి వినాయక ప్రతిమల పంపీణీ కార్యక్రమం…
హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయక ప్రతి...
Read More
స్విమ్మింగ్ క్రీడాకారునికి రూ.10 వేల ప్రోత్సహక బహుమతి అందజేత…
స్విమ్మింగ్ క్రీడాకారునికి రూ.10 వేల ప్రోత్సహక బహుమతి అందజేత…
స్పోర్ట్స్ ఆథారాటి ఆఫ్ ఇండియా ఆద్వర్యంలో ని...
Read More
కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం…
కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం…
గోవాలో ఈ నెల 26 వ తేదిన నిర్వహించే కిక్ బాక్సి...
Read More
హకీ క్రీడకారులకు హకీ బ్యాగ్ లు అందచేత…
హకీ క్రీడకారులకు హకీ బ్యాగ్ లు అందచేత…
హకీ క్రీడకారులకు హకీ లెజండ్ ముఖేష్ గారితో క...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఏలక్ర్టిక్ కుట్టు మిషన్ అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఏలక్ర్టిక్ కుట్టు మిషన్ అందజేత…
ఉచితంగా ఏంతో మంది మహిళలకు కుట్టు శిక్షణ అంద...
Read More
ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.3 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.3 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ 3 వేల రూపాయల ఆర్థ...
Read More
సలీం కుటుంబానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
సలీం కుటుంబానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
లింగంపల్లికి చెందిన నాయకుడు సలీం కుటుంబాని...
Read More
కళాకారులకు రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
కళాకారులకు రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
కళాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ 5 వేల ఆర్థ...
Read More
ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి రూ. 8 వేల ఆర్థిక సహాయం…
ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి రూ. 8 వేల ఆర్థిక సహాయం…
ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి హోప్ ఫౌండేష...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో పలువురు వైద్యులకు సన్మానం…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో పలువురు వైద్యులకు సన్మానం…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
రూ. 10 నగదు ఆర్థిక సహాయం తో పాటు, 100 మహిళలకు చీరలు అందజేత…
రూ. 10 నగదు ఆర్థిక సహాయం తో పాటు, 100 మహిళలకు చీరలు అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు నుక...
Read More
షాబాద్ గ్రామంలో స్థానికులకు N95 మాస్క్ లతో పాటు ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
షాబాద్ గ్రామంలో స్థానికులకు N95 మాస్క్ లతో పాటు ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో షాబాద్ గ్రామంలో స్...
Read More
శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులను అందచేయడం జ...
Read More
GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కుల...
Read More
బదిరులకు 9 వేల నగదు సహాయం అందజేత…
బదిరులకు 9 వేల నగదు సహాయం అందజేత…
నా యొక్క వివాహ దినోత్సవ పురస్కరించుకొని బది...
Read More
డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ కి కుట్టు మిషిన్లు అందజేత…
డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ కి కుట్టు మిషిన్లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేయుత డాన్స్ మాస్టర్స్...
Read More
ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి “హోప్” చేయూత…
ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి “హోప్” చేయూత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేయుత డాన్స్ మాస్టర్స్...
Read More
క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి నగదు తో పాటు, నిత్యావసర వస్తువులు అందజేత…
క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి నగదు తో పాటు, నిత్యావసర వస్తువులు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధ...
Read More
GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ల తో పాటు, సానిటీజర్, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ల తో పాటు, సానిటీజర్, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ...
Read More
ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కి N95 మస్కులతో పాటు Sanitizers, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కి N95 మస్కులతో పాటు Sanitizers, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పిజె...
Read More
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అల్మారా తో పాటు మస్కులు అందజేత…
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అల్మారా తో పాటు మస్కులు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి...
Read More
షాబాద్ పోలీస్ సిబ్బంది తో పాటు యువతకు కి N 95 మస్కులు, సానిటీజర్స్ అందజేత…
షాబాద్ పోలీస్ సిబ్బంది తో పాటు యువతకు కి N 95 మస్కులు, సానిటీజర్స్ అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా భాజపా నేతలచే సన్మానం….
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా భాజపా నేతలచే సన్మానం….
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయ...
Read More
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి చేయుత..
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి చేయుత..
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి హోప్ ఫ...
Read More
10 కుటుంబాలకు నెల సరిపడే నిత్యావసర వస్తువులను అందజేత…
10 కుటుంబాలకు నెల సరిపడే నిత్యావసర వస్తువులను అందజేత…
లాక్ డౌన్ బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత. నెల ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ సన్మానించడం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ సన్మానించడం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం సందర్భంగా క్రీడ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం సందర్భంగా క్రీడ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.
హాకీ జాతీయ క్రీడాకారుడు, ట్రిపుల్ Olympian, హాకీ ర...
Read More
హాకీ క్రీడాకారులకు N95 మాస్క్ లు అందజేత…
హాకీ క్రీడాకారులకు N95 మాస్క్ లు అందజేత…
హాకీ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా N95 మ...
Read More
పలువురు కార్మికులకు మాస్క్ లు అందజేత…
పలువురు కార్మికులకు మాస్క్ లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురు కార్మికుల...
Read More
ఆటో కార్మికునికి రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆటో కార్మికునికి రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న ఆటో కార్మికునికి ...
Read More
మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి సందర్భంగా పలువురు మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి సందర్భంగా పలువురు మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి వేడుకల్లో ప్రభుత్వ వి...
Read More
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి సహాయం…
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి సహాయం…
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి హాప్ ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో  చలివేంద్రం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ లో ఏర్పాట...
Read More
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయలకు మర్యాదపూర్వక సన్మానo…
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయలకు మర్యాదపూర్వక సన్మానo…
హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంకు విచ్చేసిన ప్రభుత...
Read More
హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి జట్టు మహిళ టీం కి Bags ని అందచేత…
హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి జట్టు మహిళ టీం కి Bags ని అందచేత…
హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి...
Read More
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థి లయన్స్ క్లబ్ హోప్ తరుపున ర...
Read More
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ హోప్ తరుపున రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయ...
Read More
రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్స్ అందచేత…
రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్స్ అందచేత…
మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన...
Read More
రక్తదాతలు కండి… ప్రాణాలు నిలపండి…
రక్తదాతలు కండి… ప్రాణాలు నిలపండి…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హాప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
100 మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
100 మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
లయన్స్ క్లబ్ ఆ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు లయన్ న...
Read More
జాతీయ స్విమ్మర్ కి నగదు ప్రోత్సహం…
జాతీయ స్విమ్మర్ కి నగదు ప్రోత్సహం…
గచ్చిబౌలి GPRA కి చెందిన జాతీయ స్విమ్మర్ శశాంక...
Read More
10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
కిడ్నీ సమస్య తో భాద పడుతున్న మదీన గూడ నివాసి...
Read More
చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది…
చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది…
పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో భాగంగా చిన్నారుల...
Read More
అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వ్యక్తికి హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వ్యక్తికి హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
లింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన అజ్జు అనే వ్య...
Read More
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది…
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు తోప...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో Taranagar లో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో Taranagar లో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలోTar...
Read More
చదువులో రాణిస్తున్న హిమాజ రెడ్డి కి 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
చదువులో రాణిస్తున్న హిమాజ రెడ్డి కి 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహ...
Read More
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 5 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 5 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ 5 వేల రూపాయల ఆర్...
Read More
వరద బాధితునికి రూ. 5 వేల నగదు సహాయం…
వరద బాధితునికి రూ. 5 వేల నగదు సహాయం…
వరద బాధితునికి రూ 5 వేల నగదు సహాయం.....ఇటీవల కుర...
Read More
చందానగర్ లో దుప్పట్ల పంపిణీ…
చందానగర్ లో దుప్పట్ల పంపిణీ…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ...
Read More
రూ. 5 వేల రూపాయల పెళ్లి సహాయం…
రూ. 5 వేల రూపాయల పెళ్లి సహాయం…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రూ 5 వ...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో స్థానిక మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో స్థానిక మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంగా...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 10 వేలు అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 10 వేలు అందచేత…
పెదింటి అడ పిల్ల పెళ్లి కోసం సహాయం......లయన్స్ ...
Read More
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను అందచేత…
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను అందచేత…
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను విప్ అరేకపూడ...
Read More
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్ల పంపిణీ…
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్ల పంపిణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 4 గురు మహిళలకు విప్ ...
Read More
రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.
రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 10 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 10 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
Chandanagar కు చెందిన చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమ...
Read More
Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్రారంభం…
Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్రారంభం…
Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్...
Read More
శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు...
Read More
తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో 5 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో 5 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో హోప్ ఫౌండే...
Read More
గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం, మరో కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ ను అందచేత…
గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం, మరో కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ ను అందచేత…
గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ 5 వేల ఆర్థిక సహాయం. మర...
Read More
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా విప్ గాంధీ గారి చేతుల మ...
Read More
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ తో పాటు, సోఫా కాలనీ కి చెందిన కుటుంబానికి రూ. 10 వేలు అందచేత…
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ తో పాటు, సోఫా కాలనీ కి చెందిన కుటుంబానికి రూ. 10 వేలు అందచేత…
ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరే...
Read More
బాల కళాకారుణికి రూ. 10 వేల నగదు అందచేత…
బాల కళాకారుణికి రూ. 10 వేల నగదు అందచేత…
బాల కళాకారుణికి హోప్ ఫౌండేషన్ నగదు ప్రోత్సా...
Read More
జాతీయ క్రీడకారిణి జ్యోతికి రూ. 15 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ క్రీడకారిణి జ్యోతికి రూ. 15 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ క్రీడ కారిణికి హోప్ ఫౌండేషన్ రూ.  15 వేల ...
Read More
కుట్టు మెషిన్ల తో పాటు పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందచేత…
కుట్టు మెషిన్ల తో పాటు పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందచేత…
ప్రభుత్వ విప్ అరేకపూడి గాంధీ, ఎమ్మెల్సీ నవీ...
Read More
గోపన్నపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
గోపన్నపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ...
Read More
Saree distribution at Taranagar Tulja Bhavani Temple…
Saree distribution at Taranagar Tulja Bhavani Temple…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ...
Read More
వరద నీటి లో పుస్తకాలు తడిచిపోవడం తో పదవ తరగతి, ఇంటర్ కు చెందిన ( 6 గురు ) విద్యార్థులకు పుస్తకాల పంపిణీ…
వరద నీటి లో పుస్తకాలు తడిచిపోవడం తో పదవ తరగతి, ఇంటర్ కు చెందిన ( 6 గురు ) విద్యార్థులకు పుస్తకాల పంపిణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు పుస...
Read More
వివాహంకు రూ. 5 వేలు అందచేత…
వివాహంకు రూ. 5 వేలు అందచేత…
వివాహం కు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత. ప్రభుత్వ విప్ ...
Read More
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన సరస్వతి ఆసుపత...
Read More
వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం పంపిణీ…
వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం పంపిణీ…
వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం ప...
Read More
ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ జన్మదిన వేడుక…
ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ జన్మదిన వేడుక…
ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరే...
Read More
వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చే...
Read More
భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ తో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.
భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ తో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.
మంగళవారం కురిసిన భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయ...
Read More
ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మిషన్ అందచేత…
ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మిషన్ అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ , ఎమ్...
Read More
తారనగర్ తుల్జాభవాని నూతన కమిటీని సన్మానించడంతో పాటు నీల్ కమల్ కుర్చీలు అందచేత…
తారనగర్ తుల్జాభవాని నూతన కమిటీని సన్మానించడంతో పాటు నీల్ కమల్ కుర్చీలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో తారనగర్ తుల్జాభవా...
Read More
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
న్యూ హఫీజ్ పేట్ ప్రాంతానికి చెందిన సరిత అనా...
Read More
ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వ...
Read More
ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న కూరగాయల వ్యాపారికి 5 వేల రూపాయల నగదు అందచేత…
ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న కూరగాయల వ్యాపారికి 5 వేల రూపాయల నగదు అందచేత…
కరోనా నేపద్యంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ...
Read More
పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులు, అందచేత…
పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులు, అందచేత…
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మి...
Read More
మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు కుట్టుమిషన్ అందచేత…
మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు కుట్టుమిషన్ అందచేత…
మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు హోప్ ఫౌండ...
Read More
కుట్టు మెషీన్లను అందచేయడం జరిగింది…
కుట్టు మెషీన్లను అందచేయడం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ , ఎమ్...
Read More
రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతులమీదుగా ప్రారంభం…
రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతులమీదుగా ప్రారంభం…
నా యొక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ( 12 సెప్టె...
Read More
ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్థం రూ. 5 వేలు అందచేత…
ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్థం రూ. 5 వేలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్...
Read More
జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి రూ. 5 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి రూ. 5 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి హోప్ ఫౌండేషన...
Read More
సేవారత్న పురస్కారం…
సేవారత్న పురస్కారం…
హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేసిన సేవలను గుర్తిస్త...
Read More
విద్యార్థులకు గొడుగుల పంపీణీ…
విద్యార్థులకు గొడుగుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు గొడ...
Read More
పలు ప్రాంతాలలో మూడవ రోజు మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
పలు ప్రాంతాలలో మూడవ రోజు మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మూడవ రోజు తారానగర...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి విన...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ...
Read More
మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురికి మట్టి వి...
Read More
అందరి ఆశీర్వాదంతో ఐదో వసంతంలోకి హోప్ ఫౌండేషన్…
అందరి ఆశీర్వాదంతో ఐదో వసంతంలోకి హోప్ ఫౌండేషన్…
హోప్ ఫౌండేషన్ 10.08.2016 లో స్థాపించి నాలుగు సంవత్...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో మెుక్కలు నాటే కార్యక్రమం…
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో మెుక్కలు నాటే కార్యక్రమం…
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో పారిక్ ప...
Read More
హరితహరం కార్యక్రమంలో మెుక్కలు నాటడం జరిగింది.
హరితహరం కార్యక్రమంలో మెుక్కలు నాటడం జరిగింది.
నల్లగండ్ల హుడా పార్క్ లో శుక్రవారం నిర్వహిం...
Read More
వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…
వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…
పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహ...
Read More