హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో యువతకు మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?