హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో GHMC Officeలో మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?