హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ గాంధీ విగ్రహం వద్ద మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?