సురబీ కాలనీలో… సర్కిల్ 20 ఏంటామాలాజీ సిబ్బందికి బియ్యం, గుడ్లు, పంపీణీ తో పాటు 1000 మందికి మాస్కులు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?