హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ Office లో మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?