హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని ఆగస్టు 10 వ తేది పలువురు కార్మికులకు, సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు, చీరలు, 6 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?