హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని ఆగస్టు 10 వ తేది SBI సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు అందచేయడం జరిగింది..

What is your opinion?