హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం.

What is your opinion?