హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హెచ్.డి.యఫ్.సి బ్యాంకు సిబ్బందికి గొడుగులు, మాస్కులు, శానిటైజర్లు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?