హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో హనుమాన్ జయంతి పురస్కరించుకొని ప్రసాద పంపీణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది.

What is your opinion?