హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేసిన సేవలను గుర్తిస్తూ ప్రోఫేసర్ దార్ల వేంకటేశ్వర్లు గారి చేతుల మీదుగా “సేవారత్న పురస్కారం” ( మదర్ సేవా సమితి సేవా పురస్కారం ) పోందడం జరిగింది.

What is your opinion?