శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?