హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వాచ్ మెన్ కుటుంబానికి 5 వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?