వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?