హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకులు పంపీణీచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?