హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంలో యూత్ సభ్యులచే చిరు సన్మానం.

What is your opinion?