మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా కుట్టుమిషన్ ప్రభుత్వ విప్ గాంధీ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?