మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ్లెట్లకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నగదు ప్రోత్సహకాలు అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?