హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?