హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు. మొదటి రోజు మజ్జిగను పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?