జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 5 వేల నగదు ప్రోత్సాహం అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?