హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి అమావాస్య రోజున తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్నప్రసాద ( భోజన కార్యక్రమం )

What is your opinion?