5 వ ఇండియా, నేపాల్ స్పోర్ట్స్ సీరీస్ లో పాల్గొంటున్న PJR KABADDI team మెంబెర్స్ కి Tracks అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?