హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం మరియు నల్లగండ్లలో మాస్కులు అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?