శేరిలింగంపల్లి GHMC కార్యాలయంలో పలు విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బిందికి యన్ 95 మాస్కులతో పాటు గొడుగులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?