హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?