హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో న్యూ MLA క్వార్టర్స్ ప్రాంతంలో పలువురు పోలీసులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?