హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద పలువురు వాచ్ మెన్ లకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?