భవన నిర్మాణ కార్మికులకు హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద మాస్కులను అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?