హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులకు మాస్కులను అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?