హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?