హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో తారానగర్ మార్కెట్ లో పలువురికి మాస్కులతో పాటు బిస్కెట్లను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?