హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో BHEL దేవాలయంలో పూజారులకు, సిబ్బందికి N 95 మాస్కులతో పాటు, గొడుగులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?