హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ద్య కార్మికులకు గొడుగులు, మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?