హోప్ పౌండేషన్ అధ్వర్యంలో నల్లగండ్లలో అదివారం 01.04.2018 చల్లని మజ్జిగతో చలివేంద్రం ప్రారంభం….

What is your opinion?