షాబాద్ ZPHS లో పదవ తరగతి విద్యార్తులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా EXAM Pads అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?