పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత.

What is your opinion?