హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో లింగంపల్లి ప్రాంతాలలో 500 మాస్కులు, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు, బత్తాయి పండ్లను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?