భెల్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన అక్స్ ఫర్డ్ స్కూల్ 2 వ క్రీడాదినోత్సవంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరుకావడం జరిగింది.

What is your opinion?