హోప్ ఫౌంఢేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సానిటయిజ్ బాటిళ్లను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?