హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ. 5 వేల నగదు సహయం అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?