పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపించి 10 జిపిఏ సాదించిన పెయింటర్ జహంగీర్ కూతురు హసీనాకు రూ 5 వేల నగదు ప్రోత్సహకం అందచేసిన హోప్ ఫౌండేషన్.

What is your opinion?