నాటిక కళాకారుల సన్మాన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిధిగా హాజరై కళాకారులను సన్మానించడం జరిగింది…

What is your opinion?