ప్లాస్టిక్ నివారణలో భాగంగా తారానగర్ లో మహిళలకు హొప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బ్యాగుల పంపీణీ.

What is your opinion?