హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా తారానగర్, చందానగర్ ప్రాంతాలలో 3 M మాస్కులతో పాటు గ్లౌజులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?