చదువులో రాణిస్తున్న చిన్నారులకు హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నగదు ప్రోత్సహం అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?