గ్రేటర్ కమిషనర్ దాన కిషోర్ ఐ.ఏ.ఎస్, జోనల్ కమిషనర్ దాసరి హరి చందన ఐ.ఏ.ఎస్ చేతుల మీదుగా సన్మానం …….

What is your opinion?