హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులకు, పారిశుద్ద్య కార్మికులకు గొడుగులు, మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?